Guntersblum, ehem. Friedrich Orlemann Lebensmittel, © Foto http://achimmeurer.com© Foto http://achimmeurer.com